مرکز عینک اورجینال جنوب نمایندگی و مرکز فرش عینک آفتابی ری بن در جنوب ایران
کلیک کنید

عینک ریبن

کلیک کنید

عینک ریبن

عینک ریبن

عینک ریبن

عینک آفتابی ریبن

rayban

عینک ریبن عینک ریبن

rayban

عینک ریبن  rayban rb

rayban

 

 

 

عینک ریبنRay Ban model: RB2016_Predator_Daddy-o*W2578*59 - 84.99 USD<br>    Hot Price (<S>130.50 USD</S>)

RB2016_Predator_Daddy-o*W2578*59: 84.99 USD
    Hot Price (130.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

Ray Ban model: RB2027 - 91.99 USD<br>    Hot Price (<S>130.50 USD</S>)

RB2027: 91.99 USD
    Hot Price (130.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

2010 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB2132-NEW WAYFARER - 105.99 USD<br>    Hot Price (<S>150.99 USD</S>)

RB2132-NEW WAYFARER: 105.99 USD
    Hot Price (150.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

2009 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB2132-NEWWAYFARER-55 - 105.99 USD<br>    Hot Price (<S>150.99 USD</S>)

RB2132-NEWWAYFARER-55: 105.99 USD
    Hot Price (150.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex , Flex

Ray Ban model: RB2132-NewWayfarer-901 - 105.99 USD<br>    Hot Price (<S>150.99 USD</S>)

RB2132-NewWayfarer-901: 105.99 USD
    Hot Price (150.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

Ray Ban model: RB2132_NEW WAYFARER SMALL-MEDIUM - 105.99 USD<br>    Hot Price (<S>150.99 USD</S>)

RB2132_NEW WAYFARER SMALL-MEDIUM: 105.99 USD
    Hot Price (150.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

2010 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB2132_NEW WAYFARER-BIS - 150.50 USD<br>    Hot Price (<S>213.99 USD</S>)

RB2132_NEW WAYFARER-BIS: 150.50 USD
    Hot Price (213.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

2010 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB2132_NEWWAYFARERSMALL-MEDIUM*770*52 - 98.50 USD<br>    Hot Price (<S>150.99 USD</S>)

RB2132_NEWWAYFARERSMALL-MEDIUM*770*52: 98.50 USD
    Hot Price (150.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

2010 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB2140-OriginalWayfarer - 118.99 USD<br>    Hot Price (<S>169.99 USD</S>)

RB2140-OriginalWayfarer: 118.99 USD
    Hot Price (169.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

Ray Ban model: RB2140-ORIGINALWAYFARER-47-50-54 - 118.99 USD<br>    Hot Price (<S>169.99 USD</S>)

RB2140-ORIGINALWAYFARER-47-50-54: 118.99 USD
    Hot Price (169.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex , Flex

Ray Ban model: RB2140Polarized-OriginalWayfarer - 163.50 USD<br>    Hot Price (<S>232.99 USD</S>)

RB2140Polarized-OriginalWayfarer: 163.50 USD
    Hot Price (232.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

Ray Ban model: RB2143 - 118.99 USD<br>    Hot Price (<S>169.99 USD</S>)

RB2143: 118.99 USD
    Hot Price (169.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Model suitable for prescription lenses.

Ray Ban model: RB2156*901*49 - 106.50 USD<br>    Hot Price (<S>163.50 USD</S>)

RB2156*901*49: 106.50 USD
    Hot Price (163.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

2010 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB3016-CLUBMASTER - 114.99 USD<br>    Hot Price (<S>163.50 USD</S>)

RB3016-CLUBMASTER: 114.99 USD
    Hot Price (163.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male , Flex

Model suitable for prescription lenses.

2010 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB3025_AVIATOR - 114.99 USD<br>    Hot Price (<S>163.50 USD</S>)

RB3025_AVIATOR: 114.99 USD
    Hot Price (163.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

2010 New Eyewear Collection

Ray Ban model: RB3025_AVIATOR-55 - 114.99 USD<br>    Hot Price (<S>163.50 USD</S>)

RB3025_AVIATOR-55: 114.99 USD
    Hot Price (163.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

2010 New Eyewear Collection

Ray Ban model: RB3025_AVIATOR-55-58 - 114.99 USD<br>    Hot Price (<S>163.50 USD</S>)

RB3025_AVIATOR-55-58: 114.99 USD
    Hot Price (163.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

2010 New Eyewear Collection

Ray Ban model: RB3025_AVIATOR-58 - 114.99 USD<br>    Hot Price (<S>163.50 USD</S>)

RB3025_AVIATOR-58: 114.99 USD
    Hot Price (163.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

2010 New Eyewear Collection

Ray Ban model: RB3025_AVIATOR-62 - 114.99 USD<br>    Hot Price (<S>163.50 USD</S>)

RB3025_AVIATOR-62: 114.99 USD
    Hot Price (163.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

2010 New Eyewear Collection

Ray Ban model: RB3025_AVIATOR-CRYSTAL-POLARIZED - 158.99 USD<br>    Hot Price (<S>226.99 USD</S>)

RB3025_AVIATOR-CRYSTAL-POLARIZED: 158.99 USD
    Hot Price (226.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex , Polarized Lenses

2010 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB3025_AVIATOR-PHOTO-CRYSTAL-SMALL-MEDIUM - 141.50 USD<br>    Hot Price (<S>201.50 USD</S>)

RB3025_AVIATOR-PHOTO-CRYSTAL-SMALL-MEDIUM: 141.50 USD
    Hot Price (201.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

Ray Ban model: RB3025_AVIATOR-SMALL*072/32*58 - 106.50 USD<br>    Hot Price (<S>163.50 USD</S>)

RB3025_AVIATOR-SMALL*072/32*58: 106.50 USD
    Hot Price (163.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

Ray Ban model: RB3026 - 118.99 USD<br>    Hot Price (<S>169.99 USD</S>)

RB3026: 118.99 USD
    Hot Price (169.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

Ray Ban model: RB3029-OutdoorsmanII - 118.99 USD<br>    Hot Price (<S>169.99 USD</S>)

RB3029-OutdoorsmanII: 118.99 USD
    Hot Price (169.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

Ray Ban model: RB3030-Outdoorsman - 118.99 USD<br>    Hot Price (<S>169.99 USD</S>)

RB3030-Outdoorsman: 118.99 USD
    Hot Price (169.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

Ray Ban model: RB3044-AviatSmmet - 118.99 USD<br>    Hot Price (<S>169.99 USD</S>)

RB3044-AviatSmmet: 118.99 USD
    Hot Price (169.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

Ray Ban model: RB3138-Shooter - 118.99 USD<br>    Hot Price (<S>169.99 USD</S>)

RB3138-Shooter: 118.99 USD
    Hot Price (169.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Ray Ban model: RB3183*006/71*63 - 95.99 USD<br>    Hot Price (<S>146.99 USD</S>)

RB3183*006/71*63: 95.99 USD
    Hot Price (146.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male , Flex

2009 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB3211-Aviator - 114.99 USD<br>    Hot Price (<S>163.50 USD</S>)

RB3211-Aviator: 114.99 USD
    Hot Price (163.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

Ray Ban model: RB3293-Aviator - 118.99 USD<br>    Hot Price (<S>169.99 USD</S>)

RB3293-Aviator: 118.99 USD
    Hot Price (169.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

Ray Ban model: RB3342*004*63 - 110.99 USD<br>    Hot Price (<S>169.99 USD</S>)

RB3342*004*63: 110.99 USD
    Hot Price (169.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male , Flex Temples

Ray Ban model: RB3362-COCKPIT - 118.99 USD<br>    Hot Price (<S>169.99 USD</S>)

RB3362-COCKPIT: 118.99 USD
    Hot Price (169.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male , Flex Temples

Ray Ban model: RB3362-COCKPIT-POL - 163.50 USD<br>    Hot Price (<S>232.99 USD</S>)

RB3362-COCKPIT-POL: 163.50 USD
    Hot Price (232.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male , Flex Temples/Polarized Lenses

Ray Ban model: RB3386 - 118.99 USD<br>    Hot Price (<S>169.99 USD</S>)

RB3386: 118.99 USD
    Hot Price (169.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male , Flex

Ray Ban model: RB3386-POL - 145.99 USD<br>    Hot Price (<S>207.99 USD</S>)

RB3386-POL: 145.99 USD
    Hot Price (207.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male , Flex/Polarized Lenses

Ray Ban model: RB3387 - 123.50 USD<br>    Hot Price (<S>175.99 USD</S>)

RB3387: 123.50 USD
    Hot Price (175.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

2009 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB3387-BIS - 150.50 USD<br>    Hot Price (<S>213.99 USD</S>)

RB3387-BIS: 150.50 USD
    Hot Price (213.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

2009 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB3404*001/13*62 - 114.99 USD<br>    Hot Price (<S>175.99 USD</S>)

RB3404*001/13*62: 114.99 USD
    Hot Price (175.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

2009 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB3407-RAINBOW - 118.99 USD<br>    Hot Price (<S>169.99 USD</S>)

RB3407-RAINBOW: 118.99 USD
    Hot Price (169.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex , OUTDOORSMAN II

2009 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB3407_RAINBOW_BIS - 163.50 USD<br>    Hot Price (<S>232.99 USD</S>)

RB3407_RAINBOW_BIS: 163.50 USD
    Hot Price (232.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

2010 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB3413 - 123.50 USD<br>    Hot Price (<S>175.99 USD</S>)

RB3413: 123.50 USD
    Hot Price (175.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

2010 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB3421 - 123.50 USD<br>    Hot Price (<S>175.99 USD</S>)

RB3421: 123.50 USD
    Hot Price (175.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Ray Ban model: RB3421Polarized - 150.50 USD<br>    Hot Price (<S>213.99 USD</S>)

RB3421Polarized: 150.50 USD
    Hot Price (213.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Ray Ban model: RB3426 - 123.50 USD<br>    Hot Price (<S>175.99 USD</S>)

RB3426: 123.50 USD
    Hot Price (175.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Ray Ban model: RB3426*004/13*61 - 114.99 USD<br>    Hot Price (<S>175.99 USD</S>)

RB3426*004/13*61: 114.99 USD
    Hot Price (175.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

Ray Ban model: RB3426Polarized - 150.50 USD<br>    Hot Price (<S>213.99 USD</S>)

RB3426Polarized: 150.50 USD
    Hot Price (213.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Ray Ban model: RB3427 - 118.99 USD<br>    Hot Price (<S>169.99 USD</S>)

RB3427: 118.99 USD
    Hot Price (169.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Ray Ban model: RB3427Polarized - 163.50 USD<br>    Hot Price (<S>232.99 USD</S>)

RB3427Polarized: 163.50 USD
    Hot Price (232.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Ray Ban model: RB3429 - 118.99 USD<br>    Hot Price (<S>169.99 USD</S>)

RB3429: 118.99 USD
    Hot Price (169.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Ray Ban model: RB3429Polarized - 163.50 USD<br>    Hot Price (<S>232.99 USD</S>)

RB3429Polarized: 163.50 USD
    Hot Price (232.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Ray Ban model: RB3430 - 123.50 USD<br>    Hot Price (<S>175.99 USD</S>)

RB3430: 123.50 USD
    Hot Price (175.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Ray Ban model: RB3430Polarized - 167.99 USD<br>    Hot Price (<S>239.50 USD</S>)

RB3430Polarized: 167.99 USD
    Hot Price (239.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Ray Ban model: RB4057_Sidestreet - 101.50 USD<br>    Hot Price (<S>144.50 USD</S>)

RB4057_Sidestreet: 101.50 USD
    Hot Price (144.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

Model suitable for prescription lenses.

Ray Ban model: RB4057_Sidestreet_Polarized - 145.99 USD<br>    Hot Price (<S>207.99 USD</S>)

RB4057_Sidestreet_Polarized: 145.99 USD
    Hot Price (207.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

Model suitable for prescription lenses.

Ray Ban model: RB4098-JACKIEOHH-II - 114.99 USD<br>    Hot Price (<S>163.50 USD</S>)

RB4098-JACKIEOHH-II: 114.99 USD
    Hot Price (163.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Female , Flex

Ray Ban model: RB4101-JACKIEOHH - 114.99 USD<br>    Hot Price (<S>163.50 USD</S>)

RB4101-JACKIEOHH: 114.99 USD
    Hot Price (163.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

Ray Ban model: RB4101-JACKIEOHH*601/58*58 - 102.99 USD<br>    Hot Price (<S>156.99 USD</S>)

RB4101-JACKIEOHH*601/58*58: 102.99 USD
    Hot Price (156.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

Ray Ban model: RB4105-WayfarerFolding - 123.50 USD<br>    Hot Price (<S>175.99 USD</S>)

RB4105-WayfarerFolding: 123.50 USD
    Hot Price (175.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

Model suitable for prescription lenses.

Ray Ban model: RB4113-JACKIE OHH III - 114.99 USD<br>    Hot Price (<S>163.50 USD</S>)

RB4113-JACKIE OHH III: 114.99 USD
    Hot Price (163.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Female

2009 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB4120*714/51*64 - 110.99 USD<br>    Hot Price (<S>169.99 USD</S>)

RB4120*714/51*64: 110.99 USD
    Hot Price (169.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

2009 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB4125-CATS 5000 - 114.99 USD<br>    Hot Price (<S>163.50 USD</S>)

RB4125-CATS 5000: 114.99 USD
    Hot Price (163.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

2009 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB4125-CATS 5000*755/3F*59 - 98.50 USD<br>    Hot Price (<S>150.99 USD</S>)

RB4125-CATS 5000*755/3F*59: 98.50 USD
    Hot Price (150.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex

2009 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB4125-CATS 5000-POL - 158.99 USD<br>    Hot Price (<S>226.99 USD</S>)

RB4125-CATS 5000-POL: 158.99 USD
    Hot Price (226.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex , Polarized Lenses

2009 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB4126-CATS 1000 - 114.99 USD<br>    Hot Price (<S>163.50 USD</S>)

RB4126-CATS 1000: 114.99 USD
    Hot Price (163.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Female

2009 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB4127 - 114.99 USD<br>    Hot Price (<S>163.50 USD</S>)

RB4127: 114.99 USD
    Hot Price (163.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Female

2009 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB4132 - 118.99 USD<br>    Hot Price (<S>169.99 USD</S>)

RB4132: 118.99 USD
    Hot Price (169.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Female

Ray Ban model: RB4139 - 114.99 USD<br>    Hot Price (<S>163.50 USD</S>)

RB4139: 114.99 USD
    Hot Price (163.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Female

2010 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB4147 - 110.50 USD<br>    Hot Price (<S>156.99 USD</S>)

RB4147: 110.50 USD
    Hot Price (156.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Ray Ban model: RB4147Polarized - 154.50 USD<br>    Hot Price (<S>220.50 USD</S>)

RB4147Polarized: 154.50 USD
    Hot Price (220.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Ray Ban model: RB4148 - 114.99 USD<br>    Hot Price (<S>163.50 USD</S>)

RB4148: 114.99 USD
    Hot Price (163.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Ray Ban model: RB4148Polarized - 158.99 USD<br>    Hot Price (<S>226.99 USD</S>)

RB4148Polarized: 158.99 USD
    Hot Price (226.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Ray Ban model: RB4149 - 105.99 USD<br>    Hot Price (<S>150.99 USD</S>)

RB4149: 105.99 USD
    Hot Price (150.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Ray Ban model: RB4149Polarized - 150.50 USD<br>    Hot Price (<S>213.99 USD</S>)

RB4149Polarized: 150.50 USD
    Hot Price (213.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Ray Ban model: RB4150 - 105.99 USD<br>    Hot Price (<S>150.99 USD</S>)

RB4150: 105.99 USD
    Hot Price (150.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Ray Ban model: RB4150Polarized - 150.50 USD<br>    Hot Price (<S>213.99 USD</S>)

RB4150Polarized: 150.50 USD
    Hot Price (213.99 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male

Ray Ban model: RB8029K - 341.50 USD<br>    Hot Price (<S>487.50 USD</S>)

RB8029K: 341.50 USD
    Hot Price (487.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Unisex , Titanium Frame - Mirrored Lenses

2009 Preview Eyewear Collection

Ray Ban model: RB8041 - 141.50 USD<br>    Hot Price (<S>201.50 USD</S>)

RB8041: 141.50 USD
    Hot Price (201.50 USD) Ray Ban

 

Ray Ban - Male , Titanium Frame

Ray Ban model: RB8041Polarized - 185.50 USD<br>    Hot Price (<S>264.99 USD</S>)

RB8041Polarized: 185.50 USD
    Hot Price (264.99 USD) Ray Ban

 

·          اشعه خورشید و آسیب چشم

نور منعکس شده از برف یا سطوح صاف مانند سطح آب به شبکیه چشم صدمه زده و دید فرد را مختل می‌‌کند. لنز عینک آفتابی با پخش کردن و شکست نور، تمرکز و انعکاس نور آفتاب از سطوح صاف را از بین می‌برد و درخشندگی را متعادل می‌کند.
اشعه ماوراء بنفش یا همان (
UV) دارای سه نوع طول موج UVA ،UVB و UVC است که اشعه «UVC» در لایه ازن جذب شده و به زمین نمی‌رسد و آن قسمتی که برای چشم مضر است UVB است که موجب سوختگی پوست و اثرات مضر روی چشم است.
مثلا وقتی
UVB به روی برف تابیده می‌شود، می‌تواند موجب کوری برگشت‌پذیر شود و برای ۱۲ تا ۴۸ ساعت بینایی خود را از دست دهيد.
دانشمندان بر این اعتقادند که تماس زیاد با اشعه
UVB می‌تواند در مدت زیاد بیماری‌های برگشت‌ناپذیر، مانند: آب مروارید، تغییر در مرکز دید و ناخنک چشم را فراهم آورد.
اشعه «
UVA» بیشتر توسط عدسی چشم جذب می‌شود و مدرکی برای ضرر چشم وجود ندارد. اشعه‌ای که باید چشم را از آن مصون نگه داشت UVB است.
عینک‌ها باید حداقل
۹۸ درصد از UVA و UVB را جذب کنند چون عینکی که استاندارد نیست، بسیار مضرتر از نزدنش است، چراکه عینک آفتابی باعث می‌شود مردمک چشم باز شود و حال اگر UV را جذب نکند، تمام اشعه‌های مضر به داخل چشم نفوذ می‌کنند.
استفاده از عینک‌های آفتابی به عنوان یک ضرورت و حفظ سلامت چشم‌ها مطرح شده است . محافظت چشم در مقابل نور شدید آفتاب و اشعه فرابنفش موجود در آن بسیار مهم است. استفاده از عینک آفتابی مناسب در شرایطی که نور آفتاب شدید است، باعث بهتر شدن دید و پیشگیری از صدمه به عدسی و شبکیه چشم می‌شود. استفاده از عینکهای تقلبی نه تنها این خاصیت را ندارند بلکه سبب بسیاری از عوارض چشمی‌می‌شوند که از آن جمله می‌توان، کاهش بینایی، آب مروارید و بیماری شبکیه را نام برد.
در نور شدید، چشم احساس خستگی و کاهش دید رنگی می‌کند. در صورتی که چشم‌ها بدون محافظ هر روز برای ساعات طولانی در نور آفتاب به سر برد احتمال ابتلا به آب مروارید بسیار افزایش می‌یابد.

·           

ویژگیهای عینک پایلود

ضد اشعه مضر آفتاب  و یووی ultra violet

دارای 12 لایه یووی ضد اشعه

دارای خاصیت پلوراید و انعکاس نور و حذف سراب و ضد انعکاس نور جاده

مخصوص رانندگی

مخصوص  چشمهای حساس

ضد بیمایهای چشمی همچون آب مروارید ,ناخنک ,و اسیب شبکیه

تیرگی استاندارد شیشه طبق استاندارد و  مورد نیاز برای چشم

باهر عینک یک کارت اورجینال همراه است که نشان دهنده اصل بودن عینک میباشد

مورد تایید سازمان اپتیک اروپا SGGS

100%اشعه ماوراءبنفش را جذب نموده و جلوگیری از صدمه زدن آفتاب به چشم میباشد

ترکیب 12 لایه رنگ برای تشخیص رنگها و  وضوح بهتر آنها

1سال گارانتی کیفیت پلوراید و یووی شیشه آن

مناسب بودن برای تمام صورتها و جنسیتها(زنانه و مردانه)

برای مشاهده عینک پایلود به وبسایت زیر مراجعه کنید

www.nikbin-co.com

rayban

 


برچسب‌ها: عینک ریبن, عینک آفتابی ریبن, عینک ری بن, rayban
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم شهریور ۱۳۸۹ساعت 14:28  توسط ریبن  |